» Konkurs na CEDE 2019

 

 

REGULAMIN KONKURSU „JESTEM Z 3Z NA CEDE”

zwany dalej „Regulaminem

§1 Organizator i Koordynator

 1. Organizatorem Konkursu „Jestem z 3Z na CEDE”, zwanego dalej „Konkursem” jest 3Z Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 85, 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 7542883169, dalej jako „Organizator”.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook. Portal społecznościowy Facebook stanowi wyłącznie platformę komunikacji za pomocą której Organizator i uczestnicy Konkursu nawiązują kontakt. Portal Facebook, a w szczególności Facebook inc. oraz Facebook Ireland Limited nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora i uczestników Konkursu w ramach wykonywania przez nich działań związanych z Konkursem.

§ 2 Uczestnicy Konkursu, Zgłoszenia Konkursowe

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook zgodne z jego regulaminem, które opublikują zdjęcie wykonane w czasie targów CEDE 2019 na swoim profilu prywatnym, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Uczestnik”).
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być Organizator, osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem lub pracownicy lub współpracownicy spółek zależnych od Organizatora lub; pracownicy lub współpracownicy podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.
 3. Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać zdjęcie na stoisku targowym 3Z Sp. z o.o. (7a B1.1.) w czasie targów CEDE 2019 w Poznaniu w dniach 19-21 września 2019 r. i opublikować je na własnym, prywatnym profilu na portalu Facebook oznaczając fanpage Organizatora, tj. @3Z.ICX.Polska (dalej jako „Zgłoszenie Konkursowe”). Zgłoszenie Konkursowe powinno zawierać także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale Zgłoszenia Konkursowe nie zawierające tej zgody nie będą oceniane przez jury.
 4. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik przystępuje do Konkursu i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od dnia 19.09.2019 r. do dnia 21.09.2019 r.
 6. Uczestnik musi być autorem treści zamieszczonych w Zgłoszeniu Konkursowym lub najpóźniej w momencie przystąpienia do Konkursu musi posiadać zgodę autora tych treści na ich publikację, a także posiadać autorskie prawa majątkowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i udzielenia licencji Organizatorowi i Koordynatorowi zgodnie z § 6 Regulaminu.
 7. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa oraz naruszających prawa lub dobre imię osób trzecich, a także naruszających dobre obyczaje. Zabronione jest używanie i prezentowanie słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
 8. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe. W przypadku wysłania większej ilości Zgłoszeń Konkursowych, uwzględniane będzie wyłącznie pierwsze chronologicznie Zgłoszenie.
 9. Uczestnik nie może edytować treści Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku wysłania poprawionej wersji Zgłoszenia Konkursowego, jury dokona oceny wyłącznie najwcześniejszej chronologicznie wersji zgłoszenia.
 10. Uczestnik może wycofać się z udziału w Konkursie aż do upływu terminu wskazanego w ust. 5 powyżej poprzez odrębne oświadczenie o wycofaniu się z Konkursu. Oświadczenie to może zostać przesłane w formie pisemnej na adres Organizatora lub poprzez wiadomość prywatną wysłaną do fanpage’u Organizatora, za pośrednictwem portalu Facebook.
 11. Zgłoszenia Konkursowe niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane przez jury.
 12. Uczestnik Konkursu musi zagwarantować możliwość otrzymywania prywatnych wiadomości na portalu Facebook od Fanpage’u Organizatora, poprzez odpowiednie ustawienia prywatności w portalu Facebook.

§ 3 Wybór zwycięzcy

 1. Po upływie terminu do wysyłania Zgłoszeń Konkursowych, jury powołane przez Organizatora wybierze jedno najciekawsze i najbardziej kreatywne Zgłoszenie Konkursowe.
 2. Jury wybierze zwycięzcę Konkursu do dnia 24.09.2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 24.09.2019 r. na portalu Facebook, na fanpage’u Organizatora @3Z.ICX.Polska pod adresem https://www.facebook.com/3Z.ICX.Polska/.
 3. Organizator skontaktuje się za pośrednictwem portalu Facebook ze zwycięzcą Konkursu z informacją o wygranej w Konkursie do dnia 24.09.2019 r. Organizator może w ramach posta na portalu Facebook z ogłoszeniem wyników Konkursu, w ramach zgody na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, rozpowszechnić jego imię i nazwisko lub pseudonim na którym występuje na portalu Facebook oraz Zgłoszenie Konkursowe wraz z informacją, że Uczestnik ten jest zwycięzcą Konkursu.

§ 4 Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw produktów: opakowanie materiału kościozastępczego SinossGraft 0,5g 0,5-1,0mm o wartości 180,00zł; opakowanie SHOFU SuperBuff Set o wartości 60,00 zł; opakowanie SHOFU OneGoloss Set o wartości 190,00 zł; 3 x opakowanie testowe krążków Super Snap do polerowania wypełnień kompozytowych w prosty i pewny sposób, o wartości 20,00 zł. Wartość nagrody wynosić będzie 450,00 zł brutto (dalej jako „Nagroda”).
 2. Organizator oświadcza, że prowadzi profesjonalną działalność gospodarczą w zakresie – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z.)
 3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe. Zwycięzca Konkursu nie może scedować prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 4. Warunkiem przyznania zwycięzcy Nagrody jest podanie przez zwycięzcę Konkursu danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody, tj. imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu korespondencyjnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyznania zwycięzcy Konkursu Nagrody wskutek:  braku kontaktu ze zwycięzcą Konkursu; podania przez zwycięzcę nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych wymaganych ze względu na sposób przekazania nagrody.

 

§ 5 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyodrębnienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników Konkursu i przyznania Nagrody oraz sporządzenia umowy na wykonanie projektu, będącej Nagrodą.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane w przepisach art. 32 i 33 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 3. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Konkursie powinni złożyć oświadczenie o treści: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA I KOORDYNATORA KONKURSU W CELACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ KONKURSU, OGŁOSZENIEM WYNIKÓW ORAZ WYDANIEM NAGRÓD. OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KONKURSU I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI.” Poprzez dodanie go do Zgłoszenia Konkursowego. Bądź przesłanie je w wiadomości prywatnej na fanpage Organizatora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale Zgłoszenia Konkursowe nie zawierające tej zgody nie będą oceniane przez jury, a dane osobowe osób które nie wyrażą zgody nie będą przetwarzane.

§ 6 Prawa Autorskie

 1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora Zgłoszenia Konkursowego w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw a w szczególności praw autorskich, jak również innych dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną w ramach Zgłoszenia Konkursowego treścią. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się̨ zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim – materiału.
 2. Uczestnik Konkursu wysyłając Zgłoszenie Konkursowe udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści Zgłoszenia Konkursowego (na potrzeby niniejszego paragrafu zwane „Utworem”), z możliwością udzielania dalszych licencji. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Utworu na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:
 3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
 5. w zakresie rozpowszechniania Utworu – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs organizowany jest celem promocji usług i działalności gospodarczej Organizatora.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.3z.pl.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 • Ponad 15 lat doświadczenia w kompleksowym zaopatrzeniu w produkty dla implantologii, chirurgii stomatologicznej i stomatologii.